Skolverket vill stärka den digitala kompetensen i skolan.

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor (grund och gymnasieskolan och motsvarande skolformer). Syftet är att utveckla och stärka utbildningen för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt. Alla områden i skolan påverkas av digitaliseringen, därför kommer allt som sker inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen också att förhålla sig till digitala frågor. Skolverkets genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan, men särskilt viktigt är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier och annan skolpersonal).
  • Digitala verktyg för lärande (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier, och annan skolpersonal).
  • Leda och lära tekniktäta klassrum (målgruppen är lärare).
  • Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (målgruppen är rektorer och skolledare).

Vill du veta mer? Du hittar redovisningen i sin helhet här!

Safer Internet Day 2016

Idag, den 9 februari, är det Safer internet day – en dag för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. Safer Internet Day är en årligen återkommande dag för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. Den firas i över hundra länder runt om i världen. Temat för 2016 är Play your part for a better internet.” Safer Internet Day är ett initiativ av det europeiska nätverket Insafe där Statens medieråd och Bris ingår. Tillsammans representerar vi Sverige och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facility – för en säkrare användning av internet bland barn och unga.
Läs mer om Safer Internet daySID_2016_640x253px

I år sätter Statens medieråd ljuset på barnens viktigaste resurs: föräldrarna och så här säger de om valet av föräldrar som en resurs att fokusera på i år: ”Att vi väljer att fokusera på föräldrar är inte en slump. Våra forskningsrapporter visar att många föräldrar oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning, hat eller ännu värre saker via internet. Samtidigt upplever en stor del av barnen att föräldrarna inte pratar med dem om deras vardag på nätet. Vi tror att orsaken till att det inte pratas hemma är att det saknas kunskap. Inte hos alla föräldrar, naturligtvis, men hos många. Om man inte riktigt vet hur barnens olika digitala forum fungerar, kan det vara svårt att ta upp samtal kring det på ett avspänt sätt. Nu hoppas vi att du och din organisation vill och kan vara med och sprida vårt nya kunskapspaket till föräldrar.”

Nohate krankningar affisch A4

Det här kan ni göra för att bidra till spridningen av informationen om en ”Safer Internet day” och hur man kan uppmärksamma barns och ungas internetanvändning:

Hashtags i sociala medier

Här är de tags som ni kan använda:
#playyourpart
#iplaymypart
#SID2016
#saferinternetday

Skriv gärna egna inlägg i era egna sociala medier och i andra kanaler.
Dela gärna inlägg som vi lägger upp.

Statens medieråd i sociala medier:

Twitter
Facebook

Safer Internet Day i sociala medier:

Twitter
Facebook

Eleverna och internet 2015

Internet och internetanvändningen blir alltmer än självklar del av våra elevers vardag och skolgång enligt en studie från Stiftelsen i Sverige (IIS). Det är tredje året de genomför en sådan här studie över svenska skolelevers internetvanor. Själva grundtanken bakom denna studien är att ta reda på hur elever beskriver sin internetanvändning i vardagen och i skolan, vad internet används till och hur. Rapporten ”Eleverna och internet 2015” är en fördjupning av undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” (som ges ut senare i höst) och baserar sig på den primärdatainsamling som gjordes under första halvåret 2015. Totalt intervjuades 3 200 personer varav 446 var i åldern 11-19 år.

Det resultatet som de fått fram genom visar att eleverna främst använder internet till att söka efter information till sina arbeten i skolan medan de privat till största delen använder internet för att kommunicera med kompisar och att lyssna på musik och kolla på filmklipp.

I rapporten anser iis.se också att skolan har en viktig roll att spela genom att göra användningen av internet som en medveten och integrerad del av skolarbetet. På så sätt skulle man få eleverna att känna sig både kunnig och mer delaktiga i informationssamhället. Det visas även i rapporten att lärarna använder de digitala verktygen främst i sin pedagogiska planering och i administrationen av undervisningen och mindre i undervisningen. De digitala verktygen används mer som ett komplement till andra resurser i undervisningen.

I rapporten anser eleverna att skolan inte diskuterar källkritik och säkerhet på internet i någon större utsträckning samt att de inte får någon ingående information om hur man hanterar informationen som finns på internet .

Slutsatser som iis.se ger är att skolan ska hjälpa eleverna att bli mer medvetna internetanvändare som vet hur man kritiskt granskar och värderar informationen som de möts av dagligen på internet. iis.se menar också att det är först i de senare skolåren som skolan lär eleverna att hantera de redskap och strategier som behövs för att kunna hålla sig kritisk till informationsflödet och att det är alltför sent. Internet används alltmer längre ner i åldrarna och att skolan därför bör föra diskussioner kring användandet redan i de tidigare åldrarna i skolan. De menar också att det är uppenbart att de yngre eleverna har för få redskap för att kunna vara kritisk till den motstridiga informationen de tar del av på internet. Rapporten visar att eleverna, precis som i förra årets rapport, utelämnas till att själva lära sig att hantera internet. Däremot är pedagogernas intryck av hur ett arbete med digitala verktyg tas emot av elever och föräldrar väldigt positiv och att pedagogerna anser sig blivit stärkta i sin yrkesroll genom att använda digitala verktyg.

Hela rapporten i pdf-format finns här: Eleverna och internet 2015