Riksdagens rapport – Digitaliseringen i skolan

Igår släpptes rapporten Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i undervisningen. Syftet med rapporten har varit att skapa en översikt av forskningsrön och andra resultat inom området. Översikten visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett effekter på elevernas resultat men att det endast finns ett fåtal studier där effekterna kunnat isoleras. Ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna anges som positiva effekter, vilket sannolikt kan leda till bättre studieresultat. Dock innebär en ökad användning av digitala verktyg fler utmaningar för lärarna när det kommer till att hantera klassrum och disciplin. Fler distraktioner, risk för ökat tempo och ökad stress för elever och lärare anges som negativa effekter. Slutsatsen är att digitala verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Digitala verktyg kan göra nya pedagogiska arbetssätt möjliga men detta ställer i sin tur krav på organisation, resurser och kompetens, därav blir IT-användningen i skolan alltmer en ledningsfråga. Forskning visar att om skolledare är tydliga och aktiva i integrationsprocessen har genomförandet bättre förutsättningar att lyckas.

Hela rapporten kan du läsa HÄR!

 

 

 

Nationell IT-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Skolverket lämnade den 27 april ett förslag på en strategi för skolans digitalisering till regeringen som gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.  Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle och Skolverkets vision är att de digitala verktygen och resurserna ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. För att detta ska bli verklighet krävs det att rektorer och lärare får kompetensutveckling samt att det finns tillgång till datorer eller surfplattor på skolan. Genom de insatser som föreslås i strategin hoppas man kunna nå ovan nämnda vision år 2022 (strategin kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den).

Läs hela IT-strategin HÄR!