Riksdagens rapport – Digitaliseringen i skolan

Igår släpptes rapporten Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i undervisningen. Syftet med rapporten har varit att skapa en översikt av forskningsrön och andra resultat inom området. Översikten visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett effekter på elevernas resultat men att det endast finns ett fåtal studier där effekterna kunnat isoleras. Ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna anges som positiva effekter, vilket sannolikt kan leda till bättre studieresultat. Dock innebär en ökad användning av digitala verktyg fler utmaningar för lärarna när det kommer till att hantera klassrum och disciplin. Fler distraktioner, risk för ökat tempo och ökad stress för elever och lärare anges som negativa effekter. Slutsatsen är att digitala verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Digitala verktyg kan göra nya pedagogiska arbetssätt möjliga men detta ställer i sin tur krav på organisation, resurser och kompetens, därav blir IT-användningen i skolan alltmer en ledningsfråga. Forskning visar att om skolledare är tydliga och aktiva i integrationsprocessen har genomförandet bättre förutsättningar att lyckas.

Hela rapporten kan du läsa HÄR!

 

 

 

Nationell IT-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Skolverket lämnade den 27 april ett förslag på en strategi för skolans digitalisering till regeringen som gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.  Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle och Skolverkets vision är att de digitala verktygen och resurserna ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. För att detta ska bli verklighet krävs det att rektorer och lärare får kompetensutveckling samt att det finns tillgång till datorer eller surfplattor på skolan. Genom de insatser som föreslås i strategin hoppas man kunna nå ovan nämnda vision år 2022 (strategin kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den).

Läs hela IT-strategin HÄR!

Skolverket vill stärka den digitala kompetensen i skolan.

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor (grund och gymnasieskolan och motsvarande skolformer). Syftet är att utveckla och stärka utbildningen för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt. Alla områden i skolan påverkas av digitaliseringen, därför kommer allt som sker inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen också att förhålla sig till digitala frågor. Skolverkets genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan, men särskilt viktigt är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier och annan skolpersonal).
  • Digitala verktyg för lärande (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier, och annan skolpersonal).
  • Leda och lära tekniktäta klassrum (målgruppen är lärare).
  • Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (målgruppen är rektorer och skolledare).

Vill du veta mer? Du hittar redovisningen i sin helhet här!

Hjälper skolan eleverna att möta framtiden?

Lästips! Stefan Pålsson har skrivit ett  intressant inlägg på Omvärldsbloggen om hur IT och digitala medier i undervisningen långsamt börjar bli en del av skolans vardag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bland annat tas så kallade 21st Century Skills upp, ett begrepp som under de senaste tio åren blivit allt vanligare i den internationella utbildningsforskningen och som syftar till de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som eleverna behöver för att kunna leva och verka i det moderna samhället. Du hittar inlägget i sin helhet HÄR.

Uppdatering Google Classroom iPad/iPhone

Appen för Google Classroom till iPad/iPhone har uppdaterats! Läraren kan nu skapa frågor och starta klassdiskussioner direkt via appen, snabbare inläsning av kurs-, uppgifts-, inläggs- och frågevyerna. Väntande privata meddelanden sparas när man öppnar ett nytt betygsutkast och eleverna kan växla mellan olika konton när de delar något till Classroom via andra appar på sin iPad/iPhone.

För dig som vill lära dig hur Google Classroom fungerar på en iPad finns en guide (på engelska) nedan. Förhoppningsvis uppdateras den med de nya funktionerna inom kort.

The Google Classroom iPad App User Guide for Teachers!

classroom

Sammanfattning från VIP 2015

 V – Verklighetsanpassning, I – IKT & interaktion, P – Pedagogik & personlig utveckling

IMG_0212
Förvaltningschef Göran Palmér hälsade besökarna (som valde att sitta långt bak i salen) välkomna. Foto: Micael Söderström

För andra året i rad arrangerades VIP-dagen för personalen på Karlskronas kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Syftet med dagen var att inspirera pedagogerna till att på olika sätt använda digitala verktyg i undervisningen samt att ge en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar samhället och skolan. Eftersom majoriteten av eleverna och lärarna på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona har tillgång till en egen enhet av något slag blev årets tema EN TILL EN – VAD HÄNDER SEN? Schemat för dagen var fullt av intressanta föreläsningar och seminarier och vi tror att många av besökarna fick en hel del inspiration och tips att ta med sig tillbaka till undervisningen.

Joachim Thornström som driver webbplatsen skolappar.nu fick inleda dagen och han berättade om hur modern teknik kan användas för en förbättrad undervisning och vikten av att skapa relevanta uppgifter för eleverna. Joachim gick igenom olika faktorer som bidrar till att en lärare blir framgångsrik i sin undervisning och betonade vikten av elevernas delaktighet och relationen mellan lärare och elev. Förtroende, engagemang och deltagande var tre ord som Joachim framhävde som viktiga inom skolan. Vidare gav han oss inspiration inför resten av VIP-dagen genom att berätta om olika tankar och idéer som han snappat upp under sina möten med pedagoger. Här visade han flera konkreta exempel på hur lärarna kan använda IKT i undervisningen och gjorde kopplingar till relevant forskning för att visa på vikten av att använda sig av modern teknik i arbetet med eleverna.

IMG_0220
Jesper Levallius berättade bland annat om sina erfarenheter med det flippade klassrummet. Foto: Micael Söderström

Jesper Levallius som till vardags är IT-pedagog, IT-konsult och undervisande lärare fokuserade på det flippade klassrummet i sin föreläsning och gav exempel på hur man kan arbeta formativt med digitala verktyg i klassrummet. Jesper gav konkreta exempel och tips hämtade från hans vardag som lärare och visade både på fördelar och nackdelar med att använda digitala verktyg i undervisningen. Jesper betonade vikten av att man som lärare går med med i olika sociala medier, som t.ex. Facebook och Google+  med syftet att få tillgång till information, inspiration och tips från olika pedagogiska grupper. Medlemmarna i dessa grupper skapar tillsammans en enorm erfarenhetsbank och många delar gladeligen med sig av sina erfarenheter och ger tips som på olika sätt kan höja kvalitén på undervisningen.

Dagens sista föreläsning hölls av Kristina Björn som är lärare och ägare av Enrich Education i Falkenberg. Här fick besökarna en inblick i vilka digitala trender som är dominerande i samhället just nu och vilka utmaningar/möjligheter som skolan står inför när den digitaliseras. Digitaliseringen beskrev som en resa i ett föränderligt landskap där såväl karta som vägbeskrivning, färdmedel och packning ständigt utmanas. Något som i sin tur ställer höga krav på förändringskompetens hos såväl resenärerna som den miljö de verkar i.

IMG_0222
Kristina Björn gav oss en inblick i det aktuella forskningsläget inom området skolans digitalisering, olika trender samhället i allmänhet och i undervisning/ lärande i synnerhet. Foto: Micael Söderström

Utöver föreläsningarna av Joachim, Jesper och Kristina fick besökarna på VIP-dagen möjlighet att välja mellan olika seminarier under dagen. Majoriteten av dessa hölls av pedagoger från de olika gymnasieskolorna och hade ett varierande innehåll. Fredrik Bernelf från af Chapmangymnasiet fokuserade på Twitter i sitt seminarie och visade bland annat hur man skapar ett konto, hur man följer andra personer samt vilka fördelar det finns med att använda sig av Twitter i undervisningen. Malin Brindefalk från Fischerströmska gymnasiet visade iPad-appen SVAAPP och hur den kan hjälpa eleverna att stärka sin läsförmåga, läsförståelse, hörförståelse och ordförståelse. Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar som på olika sätt tränar ovan nämnda förmågor hos eleverna. Lärare och elever kan också skapa sitt eget material som sedan kan delas fritt med andra. SVAAPP riktar sig främst till nyanlända, SFI-elever och elever i grundskolan. Johannes Koch från Ehrensvärdska gymnasiet valde att prata om Prezi på sitt seminarie. Här fick alla seminariedeltagare skapa ett Prezi-konto för att sedan praktiskt gå igenom de olika funktionerna som finns tillgängliga i presentationsverktyget. Ann-Charlott Polskär och Katarina Lidfors från Törnströmska gymnasiet höll i ett workshop-liknande seminarie där deltagarna fick ta del av hur de arbetar med iPads i engelskaundervisningen. Övriga seminarier under dagen var Flippat klassrum, Gleerups, Google Formulär, Google Sites, Google Search, IKT och formativ bedömning, Problemlösning och Pul.

Vi väljer att avsluta med ett citat av Robert John Meehan The most valuable resource that all teachers have, is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives.” När skolans digitalisering beskrivs som en resa i ett föränderligt landskap där såväl karta som vägbeskrivning, färdmedel och packning ständigt utmanas tror vi det är oerhört viktigt att vi inte är rädda för att dela med oss av våra framgångar, motgångar och erfarenheter till varandra och på så sätt hjälpas åt i arbetet med förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.

Vi tackar alla besökarna och de personer som varit involverade i arbetet med att förbereda och genomföra årets VIP-dag. Vi ses nästa år!

/IKT-pedagogerna

Digitala Coacher i Kalmar

IMG_0235
Foto: Micael Söderström

I måndags åkte IKT-pedagogerna tillsammans med fyra lärare från Törnströmska gymnasiet och af Chapmangymnasiet till Kalmar för ett besök på Jenny Nyströmsskolan. Syftet var att titta på hur skolan arbetar med Digitala Coacher. Alla elever erbjuds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska vara med och utveckla den digitala skolmiljön samt vara  en resurs och en hjälpande hand för övriga elever på skolan.

Det blev ett inspirerande besök och vi fick många tankar och idéer med oss hem i bagaget. Vi tror det är viktigt att man på olika sätt tar vara på elevernas kompetens och involverar dem i arbetet med att digitalisera skolan och Digitala Coacher är ett sätt att gör det på. Hur skulle en liknande satsning kunna se ut på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona?

Vi tackar Jörgen, Dominika och Simon för att vi fick komma!

Vill du veta mer om Digitala Coacher i Kalmar? Klicka på HÄR!

 

Röstinmatning i Google Dokument

Röstinmatning är ett verktyg som ingår i Google dokument, det innebär att du inte behöver installera något tillägg eller liknande eftersom det redan finns under verktyg när du öppnar ett dokument. Det enda man behöver göra är att tillåta att verktyget använder den inbyggda mikrofonen i datorn. Man kan använda röstinmatning om man inte kan skriva eller om man vill testa sitt uttal på olika språk (funktionen har i dagsläget stöd för över 40 olika språk). För att snabbt aktivera röstinmatningen när du är inne i ett Google Dokument trycker du på Ctrl + Shift + S på ditt tangentbord (Cmd + Shift + S  för Mac). 

Röst (1)

Såhär startar du röstinmatingen i Google Dokument.

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Stefan Pålsson driver Omvärldsbloggen där han skriver om IT i skolan och har nyligen gjort ett läsvärt inlägg om OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection. Rapporten bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012 och handlar om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix.

Läs hela inlägget här: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/09/15/vad-kravs-for-att-dra-nytta-av-it-i-undervisningen/